งานอะไรที่ไหน

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด (“ข้อกำหนด”) ดังต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ (นิยาม “ผู้ใช้”, “คุณ”, และ “ของคุณ”) ที่ได้เข้าชมเนื้อหาและใช้บริการจาก th.jora.com (เว็บไซต์

การเข้าเว็บและการใช้ข้อมูล เนื้อหา และบริการจากเว็บไซต์ของคุณมีเงื่อนไขผูกพันถึงการยอมรับตามข้อกำหนด

เว็บไซต์นี้ถือครองโดย Job Seeker Pty Ltd และบริหารโดย Jora (“เรา” และ “ของเรา”) ตามเอกสารว่าด้วยเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้

การใช้เว็บไซต์ของคุณถือเสมือนคุณได้ยอมรับข้อกำหนดนี้

การเข้าชมและการใช้เนื้อหาและบริการของเว็บไซต์เป็นไปตามข้อกำหนดในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและข้อกำหนดนี้ หากคุณไม่ยินยอมตามข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่ง หรือไม่ยินยอมตามคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและ/หรือข้อกำหนดนี้ คุณไม่ควรสมัคร เข้าชม อ่าน ดาวน์โหลด หรือใช้บริการใด ๆ บนเว็บไซต์ของ Jora  การใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณถือได้ว่าคุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและข้อกำหนด และคุณตกลงยอมรับข้อผูกมัดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการ Jora สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เพิ่มเติม ลบ หรือตรวจแก้คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและข้อกำหนดและเงื่อนไขตามความจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อการค้า

คุณตกลงยอมรับว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่สามารถขาย แจกจ่าย หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ใด ๆ ก็ตาม (‘วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์’ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การใข้ข้อมูลการติดต่อของผู้โฆษณาเพื่อส่งข้อความหรือการติดต่อโดยไม่พึงประสงค์) 

คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์เพื่อการใช้ส่วนตัว โดยมีข้อแม้ว่าคุณต้องไม่เปลี่ยนแปลงหมายเหตุลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของเนื้อหาเหล่านั้น

ห้ามทำการเปลี่ยนแปลง ลอกเลียน ทำซ้ำ ลงซ้ำ อัพโหลด ปิดประกาศ ถ่ายทอด หรือกระจายข้อมูลและเนื้อหา รวมทั้งโปรแกรมและซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม ห้ามใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือซึ่งเป็นข้อต้องห้ามตามข้อกำหนดนี้ 

ห้ามใช้เหมืองข้อมูล (data mining), robots, โปรแกรมจับภาพหน้าจออัตโนมัติ (screen scraping) หรือโปรแกรมหรือเครื่องมือใด ๆ เพื่อดึงและคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ในการก่อตั้ง ดำเนินการ พัฒนา หรือจัดทำข้อมูลซ้ำจากข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ลงบนเว็บไซต์ของคุณหรือสื่อเผยแพร่ใด ๆ ก็ตาม

เนื้อหาประกาศตำแหน่งงาน

ประกาศสมัครงานที่ปรากฏบนผลค้นหาของ Jora หรือประกาศสมัครงานที่เชื่อมต่อมาจากภายนอกซึ่งปรากฏบนผลค้นหานั้นผลิตโดยบุคคลภายนอก ไม่ใช่ความดูแลของ Jora  ผลค้นหางานบน Jora มาจากการจัดดัชนีโดยอัตโนมัติ และ Jora ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการตรวจทาน วิจารณ์ หรือตรวจสอบประกาศสมัครงานใด ๆ เนื้อหาของประกาศสมัครงานที่ปรากฏบนผลค้นหาใน Jora หรือที่เชื่อมโยงมาบน Jora ทั้งจากแหล่งรวมงานและเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตามไม่ใช่ความรับผิดชอบของ Jora 

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

Jora สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

Jora ไม่มีส่วนรับผิดชอบและไม่รับผิดต่อความถูกต้อง ความเที่ยงตรง ในเนื้อหาประกาศสมัครงาน ความสมบูรณ์ครบถ้วน ความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ หรือความเป็นไปได้ หรือความพร้อมใช้งานของข้อมูลหรือเนื้อหาที่ปรากฏบนผลค้นหาใน Jora ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม  Jora ไม่รับผิดชอบกรณีที่ข้อมูลหรือเนื้อหาถูกลบออกจากระบบ ระบบไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลหรือเนื้อหา การจัดส่งข้อมูลหรือเนื้อหาผิดพลาด หรือการจัดส่งข้อมูลหรือเนื้อหาที่ไม่ตรงเวลาที่สมควร  Jora ไม่รับผิดชอบในความเสียหายอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดหรือการเข้าชมข้อมูลหรือเนื้อหาทางอินเตอร์เน็ตผ่าน Jora 

Jora จัดและสรรหาการบริการ เนื้อหา ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด “ตามสิ่งที่เป็น” และไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ  Jora ขอแสดงเจตน์จำนงอย่างชัดแจ้งตามที่กฎหมายอนุมัติในการปฏิเสธความรับผิดชอบเต็มขอบเขตทั้งโดยเจตนา โดยนัยยะ และโดยกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดจำเพาะ การรับประกันสินค้าหรือการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ และความไม่ล่วงละเมิดกรรมสิทธิ Jora ไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการรับประกันความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมของเวลา และสมรรถภาพการบริการของ Jora  Jora ไม่รับประกันข้อมูล หรือคำแนะนำใด ๆ ซึ่งได้รับจากการใช้บริการของ Jora  Jora ไม่รับประกันการบริการหรือสินค้าที่ได้รับจากหรือที่โฆษณาใน Jora หรือที่ได้รับผ่านลิงก์ซึ่งจัดหาโดย Jora เช่นเดียวกับข้อมูล หรือคำแนะนำใด ๆ ซึ่งได้รับผ่านลิงก์ซึ่งจัดหาโดย Jora 

คุณเข้าใจและตกลงว่าคุณดาวน์โหลดหรือรับสื่อหรือข้อมูลใด ๆ จากการใช้บริการของ Jora ด้วยดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือการสูญเสียข้อมูลอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดสื่อหรือข้อมูลดังกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

Jora ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผู้ใช้ในการใช้บัญชีหรือการใช้บัญชีในทางมิชอบของผู้ใช้ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการของ Jora ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  Jora ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดทั้งสิ้นต่อการเรียกร้องความเสียหายของผู้ใช้ทั้งโดยทางตรง ทางอ้อม โดยไม่ได้ตั้งใจ อันเป็นผลกระทบ อันจำเพาะเจาะจง ค่าเสียหาย และค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่าการเรียกร้องดังกล่าวนั้นจะอยู่บนพื้นฐานของใบรับประกัน สัญญา การล่วงละเมิด (รวมถึงความประมาททางอาญา) หรือในทางกลับกัน (ถึงแม้ว่า Jobseeker จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ในความเสียหายดังกล่าว) ข้อจำกัดความรับผิดชอบดังกล่าวมีผลถึงความเสียหายที่มีผลจากการใช้งานหรือการใช้งานในทางที่ผิดและอันเป็นผลจากการอ้างอิงการบริการของ Jora  จากความไม่สามารถใช้บริการของ Jora หรือจากความติดขัด การระงับใช้ หรือการยุติการใช้บริการของ Jora (รวมทั้งความเสียหายอันเกิดจากบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการภายนอก)  ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้มีผลบังคับใช้รวมถึงความเสียหายจากสาเหตุการบริการหรือสินค้าที่ได้รับผ่านหรือที่โฆษณาในบริการของ Jora หรือได้รับผ่านลิงก์ในบริการของ Jora รวมถึงสาเหตุจากข้อมูลหรือคำแนะนำที่ได้รับผ่านหรือที่โฆษณาในบริการของ Jora หรือได้รับผ่านลิงก์ในบริการของ Jora  ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้มีผลบังคับใช้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน การขาดผลกำไร หรือการสูญเสียข้อมูล  ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้มีผลต่อเนื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความไม่มีประสิทธิภาพของการบริการของ Jora หรือข้อมูลใด ๆ หรือสินค้าใด ๆ ที่ปรากฏบน หรือลิงก์ไปที่ หรือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการของ Jora  ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้มีผลบังคับใช้แม้ในความผิดพลาดในการจำกัดการปรับปรุงหรือแก้ไขตามวัตถุประสงค์หลัก และดำเนินการถึงที่สุดตามขอบเขตของกฎหมาย  เขตอำนาจตามกฎหมายอื่นอาจไม่อนุญาตให้ใช้ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดความรับผิดชอบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากการกระทำ ดังนั้นข้อจำกัดและข้อยกเว้นที่กล่าวไว้ด้านบนอาจไม่มีผลกับคุณ

ศัพท์บัญญัติโดยทั่วไปของสินค้า

“งานจากผู้สนับสนุน” ("Sponsored Jobs") และ “ตราสัญลักษณ์บริษัท” ("Company Logo") รวมจัดอยู่ในกลุ่มซึ่งเรียกว่า “สินค้า”

ตราสัญลักษณ์บริษัทใด ๆ และเนื้อหาทั้งหมดต้องผ่านการอนุมัติจาก Jora  Jora สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธตราสัญลักษณ์บริษัทหรือเนื้อหาใด ๆ ที่อาจสื่อถึงความไม่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์

ผู้รับบริการต้องจัดหาภาพ และ/หรือ ตราสัญลักษณ์บริษัทตามรายละเอียดของสินค้าที่กำหนดไว้พร้อมในการจัดส่งตามต้องการ

ไม่สามารถยกเลิก เรียกเงินคืน หรือเลื่อนกำหนดวันทดลองหรือวันดำเนินการตามแผนงาน นอกจากจะเป็นการยินยอมจากทั้งสองฝ่าย

งานจากผู้สนับสนุนจะปรากฏบนด้านบนของหน้าผลค้นหาหากคำค้นหาที่ผู้หางานใช้ค้นหานั้นตรงกับงานจากผู้สนับสนุน หากผู้หางานไม่ได้ใช้คำค้นหาในการค้นหา Jora จะสุ่มเลือกแสดงงานจากผู้สนับสนุน