งานอะไรที่ไหน

งานใน แพร่งานในอำเภอ/เขตอื่นๆใน แพร่