งานอะไรที่ไหน

งานใน ร้อยเอ็ดงานในอำเภอ/เขตอื่นๆใน ร้อยเอ็ด