Link to App StoreLink to Play Store

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดดอนมดแดง
28 วัน ที่แล้ว จาก JobTH

1. รับการวิเคราะห์ใบขอให้ซื้อ (Purchase Requisition) ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทของสิ่งของและจำนวนที่ซื้อ
2. ศึกษาถึงสภาตลาด แหล่งที่จะจัดซื้อ และผู้ขาย
3. ส่งใบขอให้เสนอราคา (Request for Quotations) ไปยังผู้ขายหลาบๆ แหล่ง
4. รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผู้ขาย
5. เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ดีที่สุด
6. คำนวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง
7. ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ
8. ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา
9. วิเคราะห์รายงานการรับรองของ
10. วิเคราะห์และตรวจสอบใบกำกับสินค้า (Invoice) ของผู้ขายเพื่อการจ่ายเงิน

อ่านเพิ่ม หรือ สมัครงาน
คำเตือน - ไม่ควรส่งรายละเอียดบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือพาสปอร์ตเมื่อสมัครงาน และไม่ควรโอนเงิน หากพบประกาศสมัครงานที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง หรือล่อลวงให้ระบุรายละเอียดส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการสมัครงานลงในแบบฟอร์มออนไลน์ กรุณาคลิ๊ก แจ้งลบประกาศไม่น่าเชื่อถือ